سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

واحد دهقانی کاظمی – دانشآموخته کارشناسیارشد برنامه ریزی محیطزیست، دانشکده محیطزیست، دا
حمیدرضا جعفری –
بهرام ملک محمدی –
شاهو کرمی –

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش آزمون سازگاری محیط زیستی استقرار ایستگاه بازیافت پسماند در منطقه نه شهرداری تهران است. در نخستین گام از این پژوهش پس از غربالگری و دامنه یابی، مطالعات شناخت وضعیت موجود محیط زیست انجام گرفت. در ادامه با کاربرد چک لیست ساده اثرات استقرار ایستگاه بازیافت پسماند بر روی ۳۸ فاکتور فیزیکی- شیمیایی، زیستی و اقتصادی- اجتماعی در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مورد شناسایی قرار گرفت. در پایان بمنظور ارزشگذاری اثرات، ماتریس برهمکنش ایرانی شامل ۱۷ریز فعالیت پروژه و ۳۸ فاکتور محیط-زیستی برای دو فاز ساختمانی و بهره برداری تنظیم و قضاوت در مورد تایید یا رد پروژه بر مبنای میانگین رده بندی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، استقرار کاربری مذکور در محدوده مطالعاتی فاقد اثرات و پیامدهای تخریبی زیاد و خیلی زیاد است (میانگین رده بندی کمتر از ۳٫۱ – در هیچیک از سطر ها و ستون های ماتریس های فاز ساختمانی و بهره برداری وجود ندارد). بر این اساس پروژه مذکور بدون نیاز به گزینه اصلاحی و طرح بهسازی تایید گردید و در نهایت مهمترین مواردی که باید در تهیه برنامه پایش محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد ارائه شد.