سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد هوشیار – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود ماهوتچی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

برنامه ریزی پویای احتمالاتی به عنوان روش متداول دربهینه سازی بهره برداری از مخازن سطحی با احتساب عدم قطعیت فرایند آورد رودخانه در سیستم های چند مخزنه با محدودیت ابعادی مواجه است یادگیری تقویتی م یتواند به طور نسبی در حل این مشکل موثر باشد دراین تحقیق تکنیک یادگیری تقویتی همراه با استفاده از روشهای مبتنی بر تجزیه و ترکیب در بهینه سازی بهره برداری از سیستمهای چندمخزنه به کاررفته است درمدل پیشنهادی با محدود شدن فضای مساله و با فرض اینکه رهاسازی از مخزن هر سد تابعی از متغیر ذخیره آن مخزن، حجم ذخیره کل مخازن بالا دست و حجم ذخیره کل مخازن پایین دست باشد سرعت همگرایی یادگیری تقویتی بهبود می یابد.