سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ساناز عصار – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

با افزایش جمعیت در قرن اخیر، کسترش صنعت و تغییر روش زندگی در کشورهای پیشرفت و درحال توسعه روزبروز برآلودگی محیط زیست افزوده می شود. طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، گیاهانی مشخص شده اند که قادرند انواعی از آلودگیرا در اندام های خود ذخیره نمایند. این گیاهان هایپراکیمولاتورها هستند. بدین ترتیب از منابع بیولوژیک محیط زیست جهت پاک سازی اکوسیستم ها از مواد آلاینده نظیر فلزات سنگین، موادآلی و معدنی، مواد رادیواکتیو، علف کش ها ، هیدروکربن های نفتی وحلال های کلره کمک گرفت شدپاک سازی مواد آلاینده از خاک ، آب و هوا ب وسیله این گیاهان، انباشت گیاهی گفته می شود ک ه از طریق فرآیندهای استخراجو تثبیت گیاهی، تصفی و تجزی ریش ای، تجزیه و تبخیر گیاهی، کنترل هیدرولیکی و ایجاد نوارهای بافری صورت می گیرد. در این راستا جهت افزایش راندمان پالایش عناصر فلزی توسط گیاهان، گیاه پالایی شیمیایی و استفاده از ترکیبات اصلاحی از سوی محققان مطرح گردید و معیارهای مناسب برای تعیین پالایش عناصر فلزی از خاک ارائه شد