سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه داشی – کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد –

چکیده:

سیستم های تصفیه فاضلاب مانند برکه های تثبیت برکه های سنبل آبی و عدسکآبی بطور گسترده ای برای تصفیه ثانویه و پیشرفته فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرند دراین تحقیق کاربرد سیستمرویشی عدسک آبی گونه Lemna gibba به منظور تصفیه ثانویه فاضلاب شهری بررسی می گردد به این منظور پایلوت به ابعاد ۱×۱/۸×۱۵m در شرایط ازاد آب و هوایی درمحل تصفیه خانه فاضلاب غرب اهواز ساخته شد پایلوت با خروجی اولیه فاضلاب تغذیه گردید عدسک آبی گونه Lemna gibba از ضلع جنوبی تصفیه خانه جمع آوری و به سیستم ها وارد شد پایلوت براساس زمان ماند هیدرولیکی ۵ روز و درفصول مختلف سال راهبرری گردید نمونه برداری از ورودی و خروجی برای آزمایشهای فیزیکی شامل: کدورت ، دما، ph,EC بصورت دوبار درهفته و برای آزمون های شیمیایی شامل ازت آمونیاکی، نیتراتی، فسفات، TSS,COE یکبار درهفته به مدت ۵ ماه براساس روشهای استاندارد APHA2995 انجام گرفت با بررسی نتایج آماری درصد حذف آمونیاک COD,TSS درزمان ماند ثابت ۵ روز به ترتیب برابر ۵/۵% ، ۳۳ % و ۱۲% به دست آمد و برای فسفات و نیترات حذفی بدست نیامد.