سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
رضا برادران، – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

بمنظور بهبود عملکرد دانه و افزایش عملکرد کیفی گیاهان دارویی، استقرار یک سیستم کشاورزی پایدار و بکارگیری کودهای زیستی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه تاثیر کودهای زیستی شامل انواع کمپوست (کمپوست زباله شهری، کمپوست غنی شده یا کودآلی گرانوله بنتوئیددار و ورمی کمپوست) بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی می باشد تا با شناسایی کودهای بیولوژیک مناسب بتوان در جهت حرکت به طرف تحقیقات و مصرف این کودها و در نهایت پایداری بیشتر سیستم های زراعی گام برداشت تا ضمن کاهش هزینه های تولید محصولات زراعی به حفظ محیط زیست نیز کمک گردد.