مقاله کاربرد کودهای حاوی ریزمغذی های روی، آهن و منگنز بر غلظت این عناصر در برگ و دانه سویا و ارتباط آن با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد کودهای حاوی ریزمغذی های روی، آهن و منگنز بر غلظت این عناصر در برگ و دانه سویا و ارتباط آن با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله آهن
مقاله منگنز
مقاله غلظت عناصر میکرو
مقاله عملکرد اقتصادی
مقاله عملکرد بیولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کبرایی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری شریف آبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: درویش کجوری فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد ریزمغذی های روی، آهن و منگنز بر غلظت ابن عناصر در برگ و دانه و ارتباط آن با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در محل مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. دراین تحقیق سطوح مختلف عناصر روی (۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار)، آهن (۲۵ و ۵۰ کیلوگرم در هکتار) و منگنز (۲۰ و ۴۰ کیلوگرم در هکتار) بر روی گیاه زراعی سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز بررسی و با شاهد مقایسه شدند. در پایان فصل رشد جهت تعیین غلظت عناصر فوق در برگ و دانه از هر کرت ۵ بوته انتخاب شد و نمونه ها پس از آماده سازی به آزمایشگاه ارسال گردیدند. همچنین عملکرد نهایی و عملکرد بیولوژیکی اندازه گیری و محاسبه شدند. نتایج نشان دادکه کاربرد روی اثر بسیار معنی داری بر غلظت روی و آهن در برگ و روی، آهن و منگنز در دانه دارد. درحالی که اثر آهن بر غلظت روی در برگ معنی دار نبود. اما توانست غلظت آهن در برگ و دانه را افزایش دهد. به علاوه کاربرد آهن به طور معنی داری سبب کاهش غلظت منگنز در برگ و دانه گردید. با مصرف آهن تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار غلظت این عنصر در برگ و دانه افزایش یافت. کاربرد بیشتر این عنصر تاثیری بر غلظت آهن در برگ و دانه نداشت. کاربرد منگنز باعث افزایش غلظت منگنز در برگ و دانه شد. بیشترین غلظت این عنصر در برگ و دانه با مصرف ۴۰ کیلوگرم منگنز در هکتار به دست آمد. در مقابل، غلظت روی در برگ و دانه تغییرات کمی را در پاسخ به افزایش منگنز نشان داد. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر اثر روی، آهن، منگنز و اثر متقابل روی و منگنز قرار گرفتند.