سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
نوراله میرغفاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی
بهزاد رضایی – استاد دانشکده شیمی

چکیده:

هدف از این تحقیق، تعیین اثر عواملی از قبیل زمان تماس pH غلظت فلزمس، مقدار و دانهبندی جاذب در راندمان جذب مس از محلولهای آبی بوسیله کمپوستتهیه شده از پسماندهای شهری میباشد. نتایج آزمایشات نشان داد که سینتیک جذب سریع بوده و زمان تعادل تقریبا در ۳۰ دقیقه به دست آمد. برازش دادهها با مدل سینتیکشبه مرتبه دوم نتیجه بهتری داشت. با افزایش pH از ۲ تا ۶، درصد جذب در سطح احتمال ۵% هیچ تفاوت معنیداری نداشت. برازش همدماهای جذب سطحی نشان داد که جذب مس به وسیله کمپوست با مدل لانگمویر و ردلیچ- پترسون تطابق بیشتری دارد. با افزایش مقدار جاذب و کاهش دانهبندی آن نیز درصد جذب افزایش یافت. حداکثر درصد جذب مس توسط کمپوست ۸۹ درصد بود.