مقاله کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون های سرب (II) از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد کامپوزیت Fe2O3-CuO برای حذف یون های سرب (II) از محلول های آبی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامپوزیت
مقاله جذب سطحی
مقاله حذف فلزهای سنگین
مقاله یون سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیارستمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی المیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش قابلیت جذبی کامپوزیت CuO-Fe2O3 برای حذف یون سرب از محلول های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش های جذبی غیر پیوسته برای بررسی تاثیر عامل های pH، مقدار جاذب، زمان و غلظت اولیه انجام شد. شرایط بهینه به صورت pH برابر ۵، غلظت اولیه برابر ۲۵ mgl-1، مقدار جاذب ۰٫۱ گرم و زمان ۱۰ دقیقه به دست آمد که در این شرایط درصد حذف ۹۹% است. مطالعات سینتیکی نشان داد که زمان تعادل در مدت ۱۰ دقیقه بوده و بهترین برازش از معادله سرعت درجه دوم تبعیت می کند. آزمایش های مربوط به بازیابی مجدد نشانگر آن بود که کامپوزیت CuO-Fe2O3 می تواند به طور مناسبی بارها برای حذف مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر یون های خارجی Ag+، Mg2+، Ni2+ و Zn2+ روی حذف یون سرب مورد مطالعه قرار گرفتند و نتیجه این مطالعه نشان داد که این یون ها در جذب یون سرب مزاحمت جدی ایجاد نمی کنند. همچنین کامپوزیت فوق برای حذف یون سرب در پساب صنعت باطری سازی به کار برده شد و غلظت یون سرب تا زیر حد تشخیص کاهش پیدا کرد. ثابت های جذبی با استفاده از نمودارهای هم دمای لانگمیر و فروندلیش به دست آمدند ولی داده های تجربی برازش مناسب تری با مدل لانگمیر داشته و ظرفیت جذبی بیشینه ۳۳۳ mg g-1 نشانگر توان مناسب جذبی نانوکامپوزیت است.