سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از بزرگت رین چال شهای بشر در قرن ٢١ توسعه و اجر ای استرات ژیهای مناسب بر ای اجتناب از کاهش تنوع زیستی در کر هی ز مین اس ت. ارزیابی نقش کاهش زیستگاه و تکه تکه شدن آن به عنوان یکی از عوامل موث ر در کاهش تنوع ژن تیکی گون هها نقش بسز ایی در م دیریت و حفاظت گون هها دار د. ژنتیک چشم انداز، ترکیبی از فناوری های ژنتیک مولکولی و بوم شناسی چشم انداز است که به عنوان رویکردی جدید د ر برر سی تنوع زیستی گون هها در جهان مطرح شده است. محققان با استفاده از این رویکرد قادرند الگوی مکانی تنوع ژن تیکی گون هه ا را بدست آورده و همبستگی الگوهای مکانی را با پارامترهای چشم انداز و متغیر های محیطی و نقش آنها را در تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت ها ارزیاب ی نماین د. رویکرد مذکور از ترکیب تجزیه و تحلیل های های موجود در آمار فضایی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نشانگرهای مولکولی در جهت فهم بهتر زیست شناسی جمعیت و تکامل در مقیاس های مکانی متفاوت بهره می گیر د. با استفاده از مطالعات و تحلیل های انجام شده در ژنتیک چشم انداز می توان در زمینه درک فرایندها و الگوی جریان ژنی، شناسایی و بررسی موانع و عوارض انسان ساخت در کاهش جریان ژنی، شناسایی و احداث کریدورهای زیستی در طراحی ذخیره گاهها و در نهایت مدیریت صحیح تنوع ژنتیکی جمعیت های گیاهی و جانو ری تهدید شده در تالابها ا طلاعات ارزشمندی بدست آورد. اطلاعات مذکور به همراه قابلیتهای دیگر این رویکرد نظیر نمایش نقشه زیستگاه و الگوی توزیع گونه ها، مکان یابی نقاط داغ تنوع زیستی و همچنین طراحی مدل های زیستمندی فراجمعیتها در اکو سیستمهای تالا بی تخریب شد ه می تواند مورد استفاده محققان و مدیران عرصه های مدیریت و حفاظت قرار گیرد