سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی مرادی – دانشجوی کارشناس یارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
حسن وقارفرد – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه
زهره عبدالهیان دهکردی – دانشجوی کارشناس یارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دا
علیرضا فاتح دیزیجی – کارشناس سازمان آب تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی و مکا نیابی نقاط مناسب لای ههای آبدار با تفسیر انداز هگیر یهای ژئوالکتریک در حاشیه رودخانه قر هچای شهرستان ساوه پرداخته شد. سفره آب زیرزمینی در حاشیه و امتداد این رودخانه عموماً عمیق و نیمه عمیق بود ه؛ با پیشروی به سمت شمال و دور شدن از حاشیه رودخانه قطر عناصر رسوبی، دانه ریزتر شده و املاح هادی نیز افزایش م ییابن د. با عنایت به نتایج مطالعات ژئوالکتریک و نقش ههای تهیه شد ه؛ زو نهای مناسب از لحاظ تشکیل مخ ازن آ ب زیرزمین ی با ضخامت آبرفت ۵۰ تا بیش از ۶۰ متر و خصوصاً خطالقعر حوضه رسوبی با بیشترین پتانسیل آب زیرزمینی مشخ ص ش د. با پیشروی از زون مذکور به سمت ارتفاعات شمالی و جنوبی از عمق حوضه رسوبی کاسته شده و مناطقی با ضخامت رسوبات آبرفتی ۲۰ متر و کمتر از آن پدیدار م یگردند.