سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد احمدوند – دانشیار موسسه آموزش عالی ایوانکی
نادر قانعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مهدی باستان – موسسه آموزش عالی ایوانکی

چکیده:

پژوهش حاضربراساس روش شناسی پویایی سیستم دربرنامه ریزی کارکنان و بهره وری سازمان شکل گرفته است هدف ازاین پژوهش پیشنهاد مدلی به منظور بررسی و تعیین عوامل اثرگذار دربرنامه ریزی و بهره وری سازمان با استفاده از روش شناسی پویایی سیستم ها بوده است براین اساس ابتدا عواملی مانند تعداد کارکنان میزان تولید فروش ساعات کاری مدت زمان آموزش مدت زمان بازنشستگی میزان زمانهای تلف شده و تاخیر ها و انگیز شکارکنان به عنوان مولفه های اثرگذار بربرنامه ریزی کارکنان و بهره وری سازمان ازمطالعات نظری پژوهشهای قبیل و تحلی لعناصر یک سازمان تولیدی استخراج و سپس براساس متغیرهای اثرگذار و روابط بین آنها مدلی کلی برای شبیه سازی دربرنامه ریزی کارکنان و بهره وری سازمان طراحی شد.