سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دنا بزازیان – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

در دنیای امروز سازمانها برای انجام ماموریت های اداری و تجاری خود نیاز مبرم به استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات دارند. بر این اساس جهت خلق این سیستمها بهبود عملکرد مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر مبنای اهداف پروژه ها در چارچوب کیفیت بهینه از مهمترین الویت های سازمانها می باشد. در این مقاله سعی شده تا با بررسی فرآیند مدل سازی در پویایی سیستمها و کاربرد ان در فرآیند مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با تفکری سیستمی بر مسائل پیچیده در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات هر چه بهتر فائق امده مدلسازی بر اساس پویایی سیستم در برگیرنده تکرار دائمی بین آزمایش ها و یادگیری در دنیای مجازی و تجربه ها و یادگیری در دنیای واقعی می باشد. استراتژی ها ، ساختارها و قوانین تصمیم به کار رفاه در دنیای واقعی را می توان در دنیای مجازی ارائه نمود و مورد آزمون قرار داد. تجربه ها و آزمونهای به عمل آمده مدلهای ذهنی را تغییر داده و منجر به طراحی استراتژی های جدید ، ساختارهای جدید و قوانین تصمیم های جدید می گردند. سپس این سیاست های جدید در دنیای واقعی به کار گرفته می شوند بازخود اثر های آنها به دیدگاهای جدید و اصلاحات بیشتر در هر دو مدل رسمی و ذهنی منجر می گردند. مدلسلزس چرخه ای مستمر بین دنیای مجازی و دنیای واقعی می باشد. در مفاله حاضر برای حل مسائل پیچیده و چند رشته ای دنیای کنونی بویژه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات روشی مناسب و سیستمی ارائه می شود. با توجه به این نکته که ماهین پروژههای فناوری اطلاعات با پروژه های دیگر متفاوت است و از سوی دیگر یک پروژه فناوری اطلاعات ممکن است سالها پس از طراحی و پیاده سازی سیستم نیز همچنان ادامه داشته باشد بنابراین پویایی سیستم می تواند به عنوان روشی مناسب در بهبود عملکرد مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در نظر گرفته شود. پویایی سیستم به دلیل قابلیت مدسازی در افزایش تعداد پارامترها و تغییر پرامترها در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مدیران پروژه های فناوری اطلاعات قرار گیرد و از طرفی چون مسئله بصورت یک سیستم کلی در نظر گرفته می شود نتایج آن فراتر از بررسی های موردی برای هر کدام از اجرا بصورت مجرا خواهد بود. در یک جمله پویایی سیستک گامی موثر در نگرش سیستمی برای حل مدل های پیچیده در فرآیندهای پروژه های فناوری اطلاعات بشمار می رود.