سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فائزه کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
علیرضا صادقی ماهونک – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

فیلم ها و پوشش های خوراکی لایه نازکی از مواد خوراکی هستند که توسط فرآیندهای مناسب صنعت غذا ساخته شده و برای دستیابی بهه اههدافی نظیر بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری بر روی محصول غذایی قرار می گیرند. از عوامل تشکیل دهنده فیلم های خوراکی می توان بهه پلهی سهاکا ریدها، پروتئین ها و لیپیدها اشاره نمود. غذاها معمولا در طی نگهداری و توزیع مستعد تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی هستند. فیلم هها و پوشهش های خوراکی می توانند از طریق ایجاد یک لایه بازدارنده نیمه تراوا نسبت به گازها و بخار آب و در نتیجه، کاهش تهنف،، قههوه ای شهدن آن زیمهی و از دست رفتن آب باعث افزایش ماندگاری محصولات شوند. رشد میکروبی بر روی سطح از عوامل عمده فساد مواد غهذایی مهی باشهد. یکهی از روی ههای کنترل میکروارگانیزم های نامطلوب در مواد غذایی، افزودن ترکیبات ضد میکروبی در پلیمرهایی مثل کنسانتره پروتئین های آب پنیر است که در واقهع به عنوان حامل مواد ضد میکروبی عمل می نماید که در نتیجه باعث افزایش امنیت غذایی و گستری طول عمر از طریق کاهش و یا حتی جلهوگیری از رشد میکروارگانیزم های بیماری زا و عامل فساد می شود. استفاده از پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر مهی توانهد بهه عنهوان یهک روی مه وثر و رهیافت جدید برای نگهداری بری های میوه ها در دمای سرد محسوب شود. این بسته بندی ها به در دسترس بهودن مهواد غهذایی بهرای مهدت زمهان طولانی کمک می کنند. با توجه به کاربرد گسترده این مواد در بسته بندی مواد غذایی استفاده از پوشش های خوراکی در سالیان اخیر به دلیل زیسهت تخریب پذیر بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.