سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدتقی قانعیان – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محبوبه دهواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدحسن احرام پوش – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
بهزاد جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

رنگها گروهی از مواد آلی پیچیده بوده و از منابع مهم آلودگی زیست محیطی محسوب میشود رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از نظر ساختار جز رنگهای منوآزون است کهدرحال حاضر درصنایع نساجی داخل کشور کاربرد بسیار گستردها ی دارد این مطالعه با هدف بررسی کارایی پودر استخوان ماهی مرکب به عنوان جاذب طبیعی درحذف رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ ازم حلولهای آبی در شرایط قلیایی انجام شدها ست دراین تحقیق تاثیر جرم جاذب ۱ تا ۳ گرم در۱۰۰ میلی لیتر و زمان تماس ۱۰ تا ۲۴۰ دقیقه درغلظت اولیه ۵۰ میلی گرم در لیتر و pH=9 برحذف رنگ مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازجذب در شرایط تعادل توسط مدلهای ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ تحلیل گردید نتایج نشان داد که با افزایش جرم جاذب و زمان تماس راندمان حذف افزایش و با افزایش غلظت اولیه رنگ راندمان حذف کاهش می یابد بررسی داده ها از نظر مطابقت با ایزوترم های جذب نشان داد که داده ها منطبق برایزوترم فروندلیچ و لانگمیر R2>0/95 می باشد و با ایزوترم لانگمیر R2=0/981 مطابقت بیشتری دارد براساس نتایج پودراستخوان ماهی مرکب به عنوان جاذب طبیعی می تواند درحذف رنگ و سایر آلاینده های زیست محیطی مورد استفاده قرارگیرد.