سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه تنیده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، جی
مهرزاد هنرور – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استه
رامین بابادائی سامانی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استه
طلعت تنیده – دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جی

چکیده:

این آزمایش در سال ۱۳۸۹ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح۷۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاهان) و پنج سطح پلیمر سوپرجاذب آ- ۲۰۰ ، تنش خشکی (به صورت آبیاری در زمان ۴۰ ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) که به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های ،۲۰۰ ، ( صفر، ۱۰۰کامل تصادفی و در سه تکرار به کار برده شد. مصرف پلیمر سوپرجاذب به میزان ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد مواد جامد محلول و اسیدیته آب میوه را ایجاد کرد. بیشترین وزن تر میوه، وزن ریشه و عملکرد میوه در نتیجه کاربرد ۳۰۰ کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار به دست آمد. رژیم های آبیاری بر وزن تر و عملکرد میوه اثر معنی داری ایجاد کرد به طوری که بیشترین مقادیر این ویژگی ها در نتیجه آبیاری در زمان ۴۰ درصد نیاز آبی گیاهان مشاهده شد. سایر صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر رژیم های آبیاری قرار نگرفتند. همچنین برهمکنش میزان کاربرد پلیمر سوپرجاذب و تناوب آبیاری بر هیچ یک از صفات کمی و کیفی مورد مطالعه اثر نداشت.