سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا پناه – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مهرزاد هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده:

دراین پژوهش اثراسپرمیدین برون زاد برکیفیت میوه نارنگی کینو پس از دو ماه انبارمانی مورد بررسی قرارگرفت آزمایش درقالب طرح کامل تصادفی با تیمارهای اسپرمیدین صفرو۰/۵و۱و۱/۵ میل یمولار انجام شد شاخص کیفی میوه شام لph اسیدیته کل نسبت پوست به گوشت میوه میزان پوسیدگی و ویتامین ث پس از دوماه انبارداری اندازه گیری شد نتایج نشان داد غلظت ۰/۵ میلی مولار اسپرمیدین درمدت انبارداری اسید کل را افزایش و PHرا کاهش داد غلظت های مختلف اسپرمیدین تاثیری درحفظ ویتامین ث نداشتند غلظت های مختلف اسپرمیدین برمیزان پوسیدگی میوه تفاوت معنی داری نداشت.