سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ملیحه مروت – عضو انجمن پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ش
محسن افشار منش – استادیار بخش مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پوریا دادور – عضو انجمن پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ش

چکیده:

میکروب ها ی روده ای، ا تیپلو یم و سیستم ایمننی، مقاومت به پاتوژن های روده ای را فراهم می کنند. اطلاعات اخیر پیشنهاد می کنند که مقاومت منحصرا به خاطر مجموع ا ین اجزا نیست اما اثر متقابل بین این اجزا باعث تغییر این مقاومت می شود. ممانعت از پاتوژن ها توسط میکروب ها ی روده ای آنتاگونیسم باکتر یا یی، اثر سدکنندگی، مقاومت به تشکیل کلنی ها و دفع رقابتی، نامیده شده است. باکتری های طبیعی روده ای به وسیله مکانیسم های رقابت برای جا یگاه های تشکیل کلنی، رقابت برای مواد مغذی، تولید ترکیبا ت سمی ا ی تحریک سیستم ا یمنی، از رشد پاتوژن ها جلوگیری می کنند. این مکانیسم ها دارای اثرات متقابل خاصی نیستند و ممانعت ممکن است شامل یک، چند ین ا ی همه این مکانیسم ها شود . مصرف خوراک ها با بهبود سلامتی مرتبط بوده است و باکتری های اسد یلاکتیک (لاکتوباسیل و بیفد یوباکتریا) به عنوان عوامل ایجاد کننده این بهبود سلامتی شناخته شده اند. تحقق یات در طی قرن گذشته نشان داده اند که با تغذ یه کربوهیدرات ها ی و یژ ه، باکتری های اسد یلاکتیک و د یگر میکروارگانیسم های مشخص می توانند مقاومت به بیمار ی را افزایش داده و باکتری های اسیدلاکتیک می توانند در مجرای روده ای تقویت شوند. افزایش مقاومت باکتر ا ییی به آنتی و بیتیک ها در انسان ها سبب افزا یش توجه عمومی و دولتی برای حذف استفاده از دوزهای پایین آنتی بیوتیک ها در حیوانات اهلی شده است. روش د یگر دوزهای پایین آنتی بیوتیک ها در حیوانات اهلی، استفاده از میکروارگانیسم های پروبو یتیک، سوبستراها ی پری بیوتیک که جمعیت های مشخص باکتر یایی را تقویت می کنند یا سین بو یتیک ترکیبی از پروبو یتیک و پیر ی بیوتیک است.