سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رقیه حبیب اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی
محمد سوداگر – عضو هیأت علمی – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
سیدعباس حسینی – عضو هیأت علمی – دانشکده شیلات – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
صادق کریم زاده – عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

چکیده:

آبزی پروری یک فعالیت اقتصادی مهم در برخی از کشورها از جمله ایران می باشد. اخیراً در آبزی پروری، توجه مهمی به استفاده از باکتری های پروبیوتیکی برای افزایش عملکرد رشد و همچنین بهبود کیفیت آب شده است. به منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک تجاری پریمالاک (lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium, Bifidobacterium thermophium) بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان ،(Oncorhynchus mykiss WALBAUM)، آزمایشی به مدت ١٠ هفته در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. بدین منظور پروبیوتیک پریمالاک به جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلا در سه سطح ۰٫۴، ۰٫۹ و ۱٫۴ گرم بر کیلوگرم جیره و گروه شاهد بدون پروبیوتیک اضافه گردید. آزمایش درون تانک های فایبر گلاس ۵۰۰ لیتری که با ۳۰۰ لیتر آب پر شده بود در ۳ تکرار انجام گرفت. تعداد ۷۰ قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (متوسط وزن ۰٫۰۱۴ ±۶٫۶۵) به طور تصادفی درون تانک ها ذخیره سازی و روزانه در ۴ نوبت و به میزان ۴درصد وزن بدن تغذیه شدند. در شروع آزمایش و هر ١۴ روز طول و وزن ماهیان اندازه گیری و ثبت شد. در پایان آزمایش فاکتور های رشد و بازماندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که شاخصهای رشد بچه ماهیان قزل آلا ( ضریب رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، فاکتور وضعیت (CF)، کارایی غذا، افزایش وزن و تولید خالص) در بین تیمار شاهد نسبت به دیگر تیمارها اختلاف معنی دار نداشت اما بازماندگی در ماهیان تغذیه شده با مکمل های پروبیوتیکی در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود (P<0.05). به عنوان یک نتیجه، پروبیوتیک پریمالاک در پرورش قزل آلای رنگین کمان در بهبود عملکرد رشد تأثیر ندارد اما می تواند بازماندگی را افزایش دهد.