سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد احتیاطی –
محبت محبی – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این پژوهش، کاربرد پرد ازش تصویر در رنگ سنجی نان نیمه حجیم غنی شده با آرد سویا تشریح می شود . به این منظور نان نیمه حجیم غنی شده با ۴ سطح آرد سویا ( ۰ ،۴و۸و۱۲% تهیه شده، عملیات تصویرگیری و پردازش تصویر جهت استخراج پارامترهای رنگی در فضای رنگی L*a*b انجام شد. از نرم افزار Image J برای پردازش تصاویر نان استفاده شد و تبدیل فضای رنگی RGB به L*a*b با استفاده از روش دو مرحله ای انجام گرفت . آنالز اماری داده ها نشان دهنده تاثیر افزودن آرد سویا بر میانگین پارامترهای رنگی b و a ،L و نیز انحراف معیار پارامترهای رنگی L و a به این ترت یب رنگ سنجی با استفاده از پردازش تصویر به عنوان روشی عینی، غیر مخرب و ساده در ارزیابی رنگ سطح نان غنی شده با آرد سویا به صورت موفقیت آمیزی اجرا گردید