سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا عالی زاده – دانش اموخته منابع طبیعی
رضا کرمیان – مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان
علی محمدیان –

چکیده:

منابع طبیعی عامل مهمی درتوسعه کشورها محسوب گشته و نقشی که درختان و جنگلها قادرند درامر جلوگیری و یا دگرگون سازی روند بیابانی شدن ایفا کنند بسیار مهم می باشد به عبارتی وضعیت منابع طبیعی هرکشور آینده است است که چگونگی رشد و توسعه آن کشور درآن منعکس می شود هرساله مقدار قابل توجهی خاک از عرصه های مختلف دراثر از بین رفتن پوشش های گیاهی بصورت فرسایش ابی و بادی از بین می رود که این مساله ضمن تهدید حیات گیاهان و متعاقب آن حیات انسان خطرات دیگری نیز درپی خواهد داشت لذا حفظ و احیا پوشش گیاهی این عرصه ها عامل بازدارنده مهمی درهدررفت منابع خاک و آب می باشد بنابراین به منظور احیا اراضی جنگلی تخریب شده و همچنین حفاظت آب و خاک و جلب مشارکت مردم طرح بررسی مقایسه ارقام مثمر کاشته شده انار Punica granataum زیتونOlea europea و پستهPistacia vera و انجیر Ficus caricaو بادام Prunus amygdalusو موVitis sp دراراضی تخریب شده حوزه آبخیز کوهدشت واقع درغرب استان لرستان درزمینی به مساحت ۱/۵ هکتار به ۵ سال به اجرا درآمد دراین طرح ۶ گونه نامبرده موردم قایسه قرارگرفتند و از هرگوه ۲۵ اصله نهال به فاصله ۵×۵ متر درچهار تکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی کاشته شد بدین ترتیب درمجموع ۱۰۰ اصله نهال از هرگونهه ۲۵ تیمار در۴تکرار انتخاب و صفاتی از قبیل درصد زنده مانی درصد میوه دهی و مقاومت به افات و بیماریها درطول ده سال مورد ارزیابی قرارگرفت