سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طالبی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، ایر
احمد پهلوانروی – استادیار دانشکده منابع طبیعی،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل،ای
علیرضا مقدم نیا – دانشیار دانشکده منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل، ای
هاجر ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه زابل، ایران

چکیده:

استفاده از مدل های فرسایش و رسوب برای برآورد میزان هدر رفت خاک، ابزاری کارآمد برای مدیریت صحیح منابع طبیعی محسوب می شود . همچنین واسنجی مدل ها برای شرایط مختلف و به منظور انتخاب مدل های برترامری اجتناب ناپذیر است . لذا تحقیق حاضر به منظور کاربرد و ارزیابی مدل RHEM با بررسی مشخصات ۷۰ رویداد بارندگی در ۵ پلات به همراه اندازه گیری میزان رسوب و رواناب انجام گردید. برای اجرای مدل ورودی های مورد نیازآن شامل اقلیم ، درصد پوشش تاجی، درصد پوشش زمینی ، بافت خاک، درصد و طول شیب ونوع دامنه وارد مدل گردید. پس از اجرای مدل و واسنجی و اعتبارسنجی مدل نتایج حاکی از توانایی بالای مدل در بررسی فرسایش دراراضی مرتعی با ضریب همبستگی برابر ۰٫۷۱۱ می باشد.