مقاله کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد واژه ها و ترکیبهای عربی در دیوان رودکی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودکی
مقاله کلمات
مقاله ترکیبات
مقاله زبان عربی
مقاله سبک شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مارانی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، نگارندگان پس از یک جستجوی میدانی در سروده های بازمانده از رودکی، کمیت و کیفیت کاربرد شاعر از کلمات و ترکیبات عربی را مشخص کرده اند. نیز در مقام پاسخی برای این سوال برآمده اند که آیا میتوان از بسامد کاربرد کلمات و ترکیبات عربی و چگونگی به کارگیری آنها در سروده های مسلم رودکی، معیاری برای بازشناسی اشعار منسوب به او ارائه کرد. با توجه به این بررسی، میتوان در انتساب بیتهایی که بیش از چهار واژه عربی در آنها به کار رفته، تردید کرد.