سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون فقیه – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری
مهدی حبیبی – دانشیار

چکیده:

پیش بینی آورد رسوب رودخانه ها برای اجرای طرح های مهندسی رودخانه و هیدرولوژی ضروری میب اشد دراین تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روشی موثر برای تخمین مقدار رسوب معلق استفاده شد بدین منظور میزان آورد رسوبات معلق رودخانه خلیفه ترخان دراستان کردستان درسه حالت با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی و منحنی سنجه براورد شد درحالت اول تمامی داده های اندازهگیری شده بدون تفکیک مدلسازی شدند درحالت دوم داده ها به دو زیرمجموعه پرآبی BF و کم آبی BUF و درحالت سوم به دو زیرمجموعه با غلظت کم LC و زیاد رسوبات HC دسته بندی شد سپس هرزیرمجموعه جداگانه توسط روشهای مذکور شبیه سازی شد با محاسبه مقدار جذرمیانگین مربعات خطا بین مقادیر خروجی مدل و داده های مشاهده شده کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی دربراورد رسوب معلق روزانه درحالت مختلف بررسی شد برای انتخاب روش برتر نتایج این روش با روش منحنی سنجه رسوب مقایسه شد.