سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین منیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند،

چکیده:

عمرماً بخشقابلتوجهی از هزینههای عملیاتی معادن به نگهداری و تعمیرات (نت) ماشینآلات اختصاصمییابد. بنابراین هرگونه تغییر در بهرهوری ماشینآلات سبب تغییر قابل توجهی در هزینههای واحد تولید خواهد شد، که به وضوح اهمیت و ضرورت استفاده از سیستمهای نوین نت را نسبت به روشهای سنتینشان میدهد. هدف سیتمهای نوین نت به حداقل رساندن خرابیهای ناگهانی و از کار افتادگی تجهیزات میباشد. برای مثالتایرها که یکی از مولفههای هزینهای مهم در نت به شمار میروند؛ باید بطور منظم و با زمانبندی بازرسی شوند و محور قرار گیری تایرها تغییر یابد. این مقاله به بررسی شرایط تایرهای ماشینآلات معدن سونگون پرداخته و با استفاده از شبکه عصبی وورودیهای عمق آج و ساعت کارکرد تایرها سعی در تخمین آج مصرفی نهایی تایر دارد. با استفاده از این مدل، مدیریت نت متواند تصمیمات لازم را در ارتباط با تعویضتایر اتخاذ کند تا از خرابی و از کار افتادگی ناگهانی ماشینآلات جلوگیری گردد