سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فیاض بخش – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
شهاب ناظری –
علی رمضان نژادکوتنائی –
علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

نانوتکنولوژی قادر به بهبود روشهای ارزیابی، مدیریت و کاهش خطراتبرای محیط زیست بوده و فرصتهایی را بررای تولیرد محلاروجت ددیرد و سالم فراهم ساخته است. فناورینانو در حفظ محیط زیست نقش مهمی برااصلاح خاکهای آلوده و حذف یا پاکسازی آجیندههای شیمیایی مودرود در منابع آب، خاک و هوا ایفا می کند و راهکاری در دهت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به حساب می آید در این مقاله سعی شده است به روش مروری و تحلیلی با بررسی ماهیت و اهمیت نانوتکنولوژی، به نقش و کاربرد نرانو تکنولروژی در حفازرت از محیط زیست (HSE) بپرردازد. برسی نانوتکنولوژی با کاستن آجیندهها، محیط زیستی سالم تر را به ودرود می آورد و با بکارگیری مواد نانوساختاری در حفرظ محریط زیسرت، از قبیل نانو فیلترها برای تلافیه پسابهای صنعتی، نانوپودرهرا بررای تلاررفیه گازهررای آجینررده خرودرری از خودروهررا و واحرردهای صررنعتی و نانوتیوبها برای ذخیرهسازی سوخت کاملاً تمیز هیدروژن اثبات شده است .