سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران ،مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
سعید علیزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
سیدحیدر فیروزی – کارشناس ارشد عمران ،مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

فرسایش کنارهها در آبراهههای طبیعی میتواند ضمن ایجاد منبع رسوبی در رودخانه باعث مشکلات فراوانی ناشی از تجمع رسوبات در پاییندست گردد. این پدیده همچنین میتواند باعث تهدید تاسیسات کرانههای رودخانه گردد. روشهای مختلفی برای کنترل فرسایش در کرانههای آبراهههاپیشنهاد شده است. یکی از این روشها که مقبولیت جهانی نیز پیدا کرده است، استفاده از روشهای بیوهیدرولیکی در کنترل فرسایش کرانهای می-باشد. این روشها به دلیل هماهنگی با محیطزیست و عملکرد مناسب، اخیرا مورد توجه متخصصان قرار گرفتهاند. در این مقاله ضمن معرفی گیاه وتیور، به بررسی اثربخشی آن در کنترل فرسایش کرانهای پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که این گیاه قابلیتهای مناسبی در کاهش نرخفرسایش درکرانههای آبراههها دارد و میتواند به عنوان یک پوشش گیاهی با دوام در کرانههای آبراهههای طبیعی مورد استفاده قرار گیرد