سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کاوه – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن شهروزی – دانشگاه خوارزمی تربیت معلم تهران و پژوهشکده ساختمان و مسکن

چکیده:

پیکر بندی یک سازه فولادی مهابندی شده عمدتا به آرایش منتخب برای بادبندهای آن وابسته است که خود تاثیر بسزایی در توزیع نیروهای داخلی آن تحت بارگذاریهای جانبی باد و زلزله خواهد داشت. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن سهم مهاربندها و قاب در مسیرهای انتقال این نیروها به پی، به مطالعه آرایشهای گوناگون بادبندها در طرح بهینه می پردازد. بدین منظور با کاربرد شاخه ای از ریاضیات ترکیبی به نام نظریه نگارها روشی برای تشخیص و اولویت بندی آرایشهای مختلف مهارها متناظر مسیرهای مورد نظر انتقال نیرو گسترش داده شده و سپس با ارایه مثالهایی تاثیر آن در نتایج توزیع نیروها بررسی می گردد. از این دیدگاه روش ارایه شده مزیت برخی الگوهای ویژه ماننده ابربادبندها را نسبت به بادبندهای متداول در قابها مشخص می سازد.