سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مولود رحیم زاده باجگیران – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رضایی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی کرتین استرالیا
حسن آزاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نمونه برداری از خرده های حفاری با فواصل کمتر از ۵ متر و مغزه گیری، کاری پرهزینه و زمان بر است. بنابراین خرده های حفاری بدست آمده از چاه های نفت معمولا از پیوستگی قابل قبولی برای مطالعه ویژگی های سنگ منشاء برخوردار نیستند[۱]. در لاگ های پتروفیزیک، داده ها معمولا در فواصل تقریبی یک فوتی برداشت شده و این فواصل با تغییرات رخساره ای سنگ های منشاء شناخته شده قابل قبول است.برخی مدل ها برای ارزیابی سنگ منشاء و محاسبه محتوای کل کربن آلی با استفاده از نمودار های پتروفیزیکی متداول توسعه یافته اند. کاربرد این مدل ها در سازند Carynginia در حوضه پرت واقع در غرب استرالیا هدف اصلی این مقاله است. نمودار های پرتو گاما، چگالی، صوتی ، مقاومت ویژه و نوترون از جمله نمودارهایی هستند که برای ارزیابی کیفیت سنگ منشاء استفاده می شوند .نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پایرولیز راک اول برای ۳۷ نمونه که متعاق به ۱۲ حلقه چاه در این سازند هستند، نشان می دهد که شرایطی برای اجرای مدل ها باید حاکم باشد، چراکه این مدل ها تجربی اند و صحت آنها تحت شرایطی تامین می شود. مطالعات نشان می دهد که سازند Carynginia از توانایی خوبی برای تولید هیدروکربن برخوردار است. بررسی پارامتر های ژئوشیمیایی بدست آمده از پیرولیز راک اول نشان می دهد که کروژن موجود در سازند از نوع III بوده و پتانسیل تولید گاز را دارد.