سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیدا قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه زنجان
علی حاج ابوالفتح – استادیار زمین شناسی دانشگاه زنجان
جواد ایزدیار – استادیار زمین شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این تحقیق کاربرد بازالتهای تولائیتی جنوب زنجان به عنوان ماده اولیه در صنعت سرامیک مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس تجزیه شیمیایی درصد بالای K2O و Na2O ،Al2O3 این بازالتها موجب افزایش مقاومت شیمیایی سرامیک و کاهش دمای ذوب میگردد که در تهیه سرامیک مهم میباشد. با توجه به محل قرارگیری نمونهها در چهاروجهی بازالت، سیستم ساده بازالتی آلبیت-آنورتیت-دیوپسید با تقریب قابل قبول جهت بررسی رفتار ذوب فازهای موجود در بازالت به عنوان سیستم پایه در نظر گرفته شده و مقاطع هم دما از سیستم نامبرده در سه دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد و ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد تهیه گردیده است. براساس این نمودارها ذوب نمونه ها در دمای حدود ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد شروع شده، ذوب کامل نمونهها در دمای بالاتر از ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد رخ میدهد. در ادامه پودر نمونههای بازالتی در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ساعت در کوره قرار داده شده، مشاهده گردید که مطابق با نمودارهای مقاطع همدما نمونهها دچار ذوب بخشی شدهاند. جهت کاهش دمای ذوب که در صنعت دارای سرامیک اهمیت بالایی است از کمک ذوب بوراکس به مقدار ۲ درصد استفاده گردید و مشاهده شد که پودر نمونهها پس از مدت ۱ ساعت در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد به طور کامل ذوب شده اند.