سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
کیانفر پیامنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگی های اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص میسازد درآمایش حوزه ابخیز کوهدشت که مساحت آن ۴۵۶ کیلومتر مربع است نقشه های طبقات ارتفاع از سطح دریا درصد شیب جهت های جغرافیایی ویژگیهای خاکشناسی تیپ و تراکم پوشش گیاهی به روش دوتایی با هم ترکیب شده و نقشه نهایی واحدهای زیست محیطی به دست آمد همچنین ویژگی های اقلیم شناسی منابع آب شبکه جاده و فرسایش خاک برای هر واحد ثبت گردید و مطالعات اقتصادی واجتماعی نیز برای حوزه از طریق پرسشنامه انجام شد درنتیجه فرایند امایش سرزمین ۷۹۳ اکوسیستم خرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید برای این اکوسیستمهای خرد نیز ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربریهای کشاورزی مرتعداری جنگلداری توریسم گسترده توسعه شهری و حفاظت صورت پذیرفت و با تلفیق ارزیابی با نیاز اقتصادی و اجتماعی منطقه کارامایش سرزمین حوزه به پایان رسید.