سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم حق شناس – دانشجوی دکتری مدیریترسانه، دانشگاه تهران

چکیده:

لطفاً تحول سازمان به عنوان فعالیتی برنامه ریزی شده و پایدار با استفاده از روش های تحلیل و پژوهشی به کمک خود افرادسازمان برای به کارگیری علوم رفتاری به منظور بهبود سیستم ها و تغییر فرهنگ سازمانی به سوی فرهنگی که در آنفرایندهای گروهی و جمعی نهادینه شدهاند، تعریف می شود. افزایش سازگاری بین ساختار، فرایندها، استراتژی، افراد و ایجادتوسعه راه حل های نو و خلاقانه و توسعه توانایی نوسازی، از اهداف تحول سازمانی هستند. یادگیری سازمانی یک فرایند بهمفهوم یادگیری افراد و گروه های درون سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستم کلی ومحصول آن سازمان است .در این راستا، مقاله حاضر بر آن است که ضمن بیان اهمیت و ضرورت نظریه های یادگیری اجتماعی در مدیریت و تحولسازمان های رسانه ای، به بیان مختصر نقش کاربردی این نظریه ها در یک سازمان رسانه ای یادگیرنده قرن بیست و یکمپرداخته، سپس نظریه یادگیری اجتماعی را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت و بهسازی یک سازمان رسانه ای معرفینموده، در پایان هم نیز راهکارهای به منظور غلبه بر چالش های موجود بر سر راه ایجاد تحولات سازمانی ارائه نماید.