مقاله کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله آموزش کارآفرینی
مقاله مستقل از محیط
مقاله وابسته به محیط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی خوشقدم
جناب آقای / سرکار خانم: اطهری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشانی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش توصیفی-پیمایشی به منظور تعیین سبک یادگیری دانشجویان بر اساس نظریه ویتکین (۱۹۷۶) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تشکیل داد (N=210) که تعداد ۱۳۵ نفر از آنان بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان استفاده شد. بر اساس یافته ها، سبک یادگیری دانشجویان مورد مطالعه به طور میانگین، وابسته به محیط است. این دانشجویان در شناسایی فرصت های کارآفرینانه دارای توانایی قابل توجهی هستند در حالی که در سایر مراحل فرایند کارآفرینی (برنامه ریزی، سازماندهی منابع و راه اندازی کسب و کار) توانایی چندانی ندارند. همچنین تفاوت معناداری بین سبک های یادگیری دانشجویان پسر و دختر به دست آمد. بدین معنا که دانشجویان پسر از سبک یادگیری مستقل از محیط و دختران از سبک یادگیری وابسته به محیط برخوردارند. آموزش مراحل مختلف فرآیند کارآفرینی متناسب با سبک یادگیری فراگیران موجب اثربخشی آموزش های کارآفرینی و شکوفایی استعدادهای طبیعی فراگیران می شود.