مقاله کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه رفتار برنامه ریزی شده
مقاله رانندگی ایمن
مقاله کامیون
مقاله پیش بینی رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشوغ مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی تیمور
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: تاجور عبدالحمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تصادفات جاده ای یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی جسمی در جهان است. هدف این مطالعه پیش بینی رفتارهای ایمن رانندگی در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده در رانندگان کامیون پایانه بار شهر بندرعباس بود.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۲۴۰ نفر از رانندگان کامیون مراجعه کننده به پایانه بار بندرعباس در بهار سال ۹۲ به روش نمونه گیری آسان انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای با ویژگی های جمعیت شناختی و سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر بود. به منظور پیش بینی رفتارهای ایمن رانندگی در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد.
یافته ها: میانگین سن رانندگان مورد بررسی 38.3 سال با انحراف معیار 9.8 بود. رانندگان به طور میانگین ۱۳٫۸ سال سابقه رانندگی با کامیون داشتند. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که نگرش و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده قصد انجام رفتارهای ایمن رانندگی می باشند (p<0.001, F=21, R2=0.21).
رانندگانی که نگرش مثبت و کنترل رفتاری درک شده بالاتری داشتند، احتمال قصد انجام رفتارهای ایمن تر رانندگی بیشتر بود. تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که قصد انجام رفتارهای ایمن رانندگی و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده رفتارهای ایمن در رانندگی است (p<0.001, F=21, R2=0.15). رانندگانی که قصد بالاتر و کنترل رفتاری درک شده بیشتری داشتند، احتمال انجام رفتارهای ایمن رانندگی در آن ها بیشتر بود.
نتیجه گیری: نگرش و کنترل رفتاری درک شده، پیش بینی کننده رفتارهای ایمن است. لذا طراحی برنامه های مداخله ای بر پایه ارتقاء نگرش و کنترل رفتاری درک شده در رانندگان توصیه می شود.