سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهربانو کاظمی الموتی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
مهرشاد زین العابدینی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
سیده مهسا موسوی درازمحله – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن مردی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

چکیده:

ایران از جمله کشورهایی است که تنوع ژنتیکی زیادی در ارقام و ژنوتیپ های انار Punica granatum L.)آن مشاهده میشود. نخستین بار این نمون هها با هدف حفظ و نگهداری از ژرم پلاسم غنی انار ایرانی جمع آوری و در کلکسیونی پایه شهرستان یزد کشتشدند. مشکلات مرتبط با مدیریت موثر این تعداد نمونه و نیز وجود ارقام و ژنوتیپ های Duplicate ،Homonymous ،SynomymousMiss-labelled استفاده و بهره برداری صحیح و کامل از این ژرمپلاسم را محدود ساخته است. بنابراین، در راستای کاهش تعداد نمونه ها با حفظ بخش اعظمی از تنوع ژنتیکی موجود و تشکیل کلکسیون مرکزی، ۷۳۸ ژنوتیپ و رقم موجود در این کلکسیون به کمک نشانگرهای ریزماهواره مورد ارزیاب یهای مولکولی قرار گرفتند. در این تحقیق، پتانسیل ۷ نشانگر ریزماهواره در ارزیابی تنوع ژنتیکی گسترده این نمونهها و نیز کارایی آنها در تفکیک ژرمپلاسمهای موجود در این کلکسیون بمنظور دستیابی به اهداف فوق بررسی شده است. با استفاده از این آغازگرها تعداد ۳۱ آلل مشاهده شد که تعداد آنها در هر مکان ژنی در دامنهای بین ۲ تا ۱۰ آلل قرارداشت. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی این آغازگرها ۰/۴۹۶و میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار ۰/۵۴۷بدست آمد، همچنینبالاترین میزان چندشکلی مشاهده شده مربوط به آغازگرMP26میباشد. تجزیهNeighbour-Netدادهها بر پایه روش فاصله پی تصحیح نشده و تجزیه ساختار بر پایه مدل، دادهها را به ۱۳ گروه اصلی و چندین زیر گروه تقسیم کرد که این دستهبندیها اکثرا مستقل از طبقهبندیهای جغرافیایی و تشابهات نامی میباشد. مطالعه انجام شده بیانگر تنوع ژنتیکی بالا و همچنین اختلاط شدید ژنتیکی درکلکسیون پایه انار ایران بوده و این یافتهها میتوانند علاوه بر استفاده در برنامههای اصلاحی، می تواند در تشکیل کلکسیون مرکزی مورد توجه قرار گیرد