سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوربی مامی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی آهنی آذری – عضو هیأت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سعید زرهداران – عضو هیأت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا خان احمدی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

پرورش بلدرچین امروزه جایگاه خاصی در صنعت پرورش طیور پیدا کرده و با توجه به تقاضای مردم برای مصرف گوشت و تخم بلدرچین و اقتصادی بودن آن از نظر تولید، تحقیق و پژوه در این زمینه بسیار ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت این موضوع، پرندگان تحت پرورش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به لحاظ مولکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی از دو جایگاه ریز ماهوارهای GUJ0080 و GUJ0090 برای دو سویه بلدرچین ژاپنی و سفیدانگلیسی استفاده گردید . نتای حاصل از دو آزمون کای مربع(فرمول در متن اصلی مقاله) و نسبت درستنمایی (فرمول در متن اصلی مقاله) انحراف معنیداری را از تعادل هاردی واینبرگ نشان دادند (فرمول در متن اصلی مقاله) متوسط شاخصهای نشان دهنده تنوع ژنتیکی همچون تعداد آلل مؤثر، تعداد آلل مشاهده شده، هتروزایگوسیتی مورد انتظار، هتروزایگوسیتی مشاهده شده شاخص اطلاعاتی شانون و تنوع ژنی نئی در کل جمعیت به ترتیب (فرمول در متن اصلی مقاله) .نتای بیانگر بالا بودن سطح هتروزایگوسیتی جایگاهها و کارایی این جایگاهها در مطالعات تنوع زیستی میباشد.