سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوربی بی مامی زاده – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا خان احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

در این مطالعه، تنوع ژنتیکی بلدرچین سفید انگلیسی با استفاده از دو آغازگر GUJ0034 و GUJ0049 بررسی گردید. از ۵۰ قطعه بلدرچین خونگیری شد و DNA با استفاده از کیت استخراج گردید. بعد از انجام واکنشهای زنجیرهای پلیمراز (PCR) برای دو جایگاه، محصولات PCR به وسیله ژل پلی آکریلآمید الکتروفورز شد . نتایج ن ا شن داد که در هر دو جایگاه تکثیر صورت گرفته و چندشکلی وجود دارد . حداکثر و حداقل تعداد آلل واقعی به ترتیب در جایگاه های GUJ0049(8 آلل) و GUJ0034 (6 آلل) و برای آلل مؤثر به ترتیب متعلق به جایگاه GUJ0034 (4/52) و GUJ0049 (3/47) مشاهده شد. میانگین هتروزایگوسیتی بر اساس جایگاه ها در این جمعیت ۰/۰۴ ± ۰/۷۵ محاسبه گردید. هر دو جایگاه بر اساس آزمون های کای مربع و درستنمایی از لحاظ تعادل هاردی- واینبرگ در حالت عدم تعادل قرار داشتند. این مطالعه نشان داد که ریزماهوارهها میتوانند در ارزیابی تنوع ژنتیکی که برآورد آن برای برنامهریزی طرحهای اصلاح نژادی گله لازم میباشد، مورد استفاده قرار گیرند.