سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا شریف نیا – دانشیار دانشگاه آزاد تهران
مروارید کوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
لیلا حقیقت بین –

چکیده:

دریوکاریوتهای بخش عمده DAN را ردیفهای غیررمز شونده تشکیل میدهند که عمل و نقل آنها دقیقامشخص نشده است قسمت عمده ردیف های غیررمز شونده را DNA با ردیفهای پشت سرهم تکرار شونده تشکیل میدهند این ردیف ها براساس اندازه واحد تکرار به ماهواره ماهوارک و ریزماهواره تقسیم میشوند ریزماهواره ها تکرارهای متوالی هستند که شامل موتیفهای کوتاه ۱تا۶bp با سطح پایینی از تکرار ۵تا۱۰۰ واحد تکرار و توزیع پراکنده بصورت تصادفی حدود ۱۰۴تا۱۰۵ منطقه درهرژنوم و رفتاری خنثی و نتخابی می باشند و بصورت همبارز هستند که تفکیک حالات هوموزیگوت و هتروزیگوت را ممکن می سازند و بصورت متوالی رخ میدهند و توزیع یکنواختی درسرتاسر ژنوم دارند کاربرد آنها درنقشه برداری ژنوم و انالیز جمعیت می باشد اما همچنین درتاکسونومی آنالیزهای والدی شناسایی افراد درمطالعات قانونی نیز مفید می باشندریزماهواره ها محدود به ژنوم هسته نمی شوند و آنها درکلروپلاست و همچنین درژنوم میتوکندری یابی نیز میتوان مشاهده کرد امروزه نشانگرهای ریزماهواره ای به وفور درمطالعات مختلف مورد استفاده واقع میشوند ssr ها ثابت کرده اند که درآشکارسازی تنوع ژنتیکی در گونه های درختان جنگلی بسیار مفید هستند.