سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد هدایت پناه – دانشگاه فنی حرفه ای

چکیده:

هدف اصلی این نوشتار کارایی نسبت همبستگی اتاn درتحلیل همبستگی قویا غیرخطی بین دومتغیر درتحقیقات حوزه تعلیم و تربیت است درتحقیقات رابطه ای که به همبستگی دومتغیره منتهی میشود برای تعیین ضریب همبستگی اگرهردو متغیر پیوسته فاصله ای نسبتی و حالت پارامتریک باشند ازهمبستگی گشتاوری پیرسون و اگر هردو گسسته رتبه ای اسمی یا بی پارامتریک باشند ازاسپیرمن براون استفاده میشود و برای تعیین خط رگرسیون معادله پیش بینی کننده را به صورت رابطه ای خطی می نویسند و اگرمتغیرها بیش از دو تا باشند ازرگرسیون چندمتغیره استفاده میشوند اما درخیلی موارد رابطه بین متغیرها غیرخطی است که برای تحلیل داده ها استفاده روش برازش مینیمم سازی مفید است این روش را میتوان به حالتهای غیرخطی بسیاری نیز بسط داد.