سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه قادری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS روش موثری برای مدیریت نمایش و ویرایش داده های مکانی و هیدرولوژیکی می باشد نقش داده های حاصل از اندازه گیری رواناب حوضه های ابریز و میزان ابدهی رودخانه ها در برنامه ریزی های منابع آب و کنترل سیلاب حائز اهمیت است تعیین دقیق تر خصوصیات ژئومتری حوضه که بین آنها و رواناب حوضه همبستگی وجود دارد برای محاسبه رواناب و کنترل سیلاب ضروری است این مسئله در شرایطی که ایستگاه هیدرومتری در منطقه وجود ندارد اهمیت بیشتری پیدا می کند از این رو به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه با به کارگیری نرم افزار ILWIS خصوصیات فیزیکی حوضه ابریز راین محاسبه شد از طرفی توجه به اینکه مدلهای توزیعی هیدرولوژیکی براورد رواناب و رسوب جهت شبیه سازی فرایندهای بارش رواناب و رسوب در سطح حوضه های ابخیز به نقشه های رقومی ارتفاع نیاز دارند و از انجایی که محیط نرم افزار ILWIS میانیابی مناسب ارائه میدهد نقشه DEM حوضه ابریز با این نرم افزار تهیه شد.