سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چیا فرهادآبادی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مکانیک خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجا
محمود حسنلوراد – دکتری مکانیک خاک و پی ، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

چکیده:

در این مقاله به بررسی دو نر مافزار اجزاء محدود در زمینه تحلیل دینامیکی سد و مخزن هنگام وقوع زلزله در حوزه زمان پرداخته شده است. از گزینه Impedance به عنوان شرط مرزی جاذب موج انتهای مخزن استفاده شده است. برای هر نر مافزارآنالیزهای تاریخچه زمانی فشار و تغییر مکان انجام گرفته و در نهایت الما نهای مناسب برای سازه سد و سیال مخزن با توجه به مقایسه نتایج ب هدست آمده از هر نر مافزار و نتایج مرجع که در مورد یک سد وزنی فرض شده که با شرایط واقعی منطبق است،معرفی م یشود. کاربرد هر نر مافزار در زمینه های مختلف تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و مخزن از جمله روش اویلر – لاگرانژ، روش لاگرانژ – لاگرانژ ، آنالیز مودال تاریخچه زمانی ( با استفاده از تعداد کمتری از مودهای ارتعاشی) و… بررسی شده نمافزار ABAQUS برای روش لاگرانژ – لاگرانژ یا روش آنالیز مودال تاریخچه زمانی و نر مافزار ANSYS برای روش اویلر لاگرانژ معرفی م یشود.