سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فرجی – عضوء هیئت علمی، پژوهشگاه استاندارد
مهناز عادلی – کارشناس مدیریت دانش و توسعه، شرکت ایران خودرو

چکیده:

در این تحقیق کاربرد نانوذرات پوشیده شده با سورفکتنت آنیونی سدیم دودسیل سولفات ( SDS )، به عنوان جاذبی نو برای حذف کاتیون های فلزات سنگین مس، نیکل و روی از نمونه های آبی مورد ارزیابیقرار گرفت. اثر پارامترهایی مختلف بررسی و بهینه شدند. مطالعات نشان داد کارایی حذف فلزات با افزایش غلظت نمک کاهش می یابد که این نتیجه مکانیسم تعویض یون را برای حذف فلزات پیشنهادمی دهد. یکی از مشخصه های این روش زمان تعادل بسیار سریع آن ( min 5 <) می باشد. داده ههای تجربی حاصل از مطالعه ایزوترم های جذب تطابق خوبی را با مدل لانگمویر نشان دادند.