سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رضایی میرقاید – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانش
فروزان فرخیان – استادیار رشته برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

فناوری نانو از همگرایی علوم فیزیک، شیمی و زیست شناسی بوجود آمده است. این فن آوری عرصه اقتصادی و علمی نسبتا جدیدی است که تأثیرات اساسی روی اقتصاد، جامعه و محیط زیست دارد. فناوری ناانو در علوممهندسی محیط زیست و ساخت تجهیزات محافظ محیط زیست در مقابل انواع آلودگی هاای زیسات محیطی (آب، خاک، هوا و صوت) بسیارکاربرد داشته و در موضوعات مختلف زیسات محیطای ازجملاه : دامپروری ودامپزشکی، ماشین آلات کشاورزی، اصلاح نباتات، گیاه پزشکی و صنایع غذایی، ساخت انواع نانو حسگرها نانو فیلترها، کاتالیست های زیست محیطی، نانو پلیمرها، نانو ذرات، نانو زیست فن آوری (بیوتکنولوژی)، بهینهسازی انرژی های نو و همچنین تصفیه آلایند ه های زیست محیطای و . . . واردگردیده است. استفاده از آن باعث صرفه جوئی درمصرف، هزینه، انرژی، سفاظت از منابع محایط زیسات، پیشگیری و رفع آلودگی هایزیست محیطی و درنهایت دستیابی به توسعه پایدار می شود. علیرغم کاربردهای مفید فناوری نانو در محیط زیست، این فناوری می تواند عامل مشکلات جدی زیست محیطی نیز باشد. مطالعات اخیر سمی بودن بعضی از نانو مواد و تغلیظ این مواد در بافت های موجودات زنده را به اثبات رسانده است. این مواد می توانند باعاثایجاد سرطان های پوستی، تخریب DNA و تأثیر بر روی ریه و شش ها گردند. با توجه به اثرات سوء نانو مواد انجام تحقیقات بیشتر جهت شناسایی سطوح ماندگاری این ذرات در محیط زیست و بدن جاناداران ضاروریاست. در این راستا تعیین پارامترهای کلیدی مثل قابلیت تجمع زیستی ذرات نانو در موجودات مورد نیاز می باشد. در این مقاله به معرفی کاربردهای فناوری نانو برای حفظ و بهبود محاط زیست، نقش آن در توسعه پایدار و اثرات منفی این فناوری بر محیط زیست و سلامت جانداران پرداخته شده است