سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی
خالد زائری – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد

چکیده:

آلودگی خاک و آب زیرزمینی به فلزات سنگین تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت انسان شده است.بنابراین ارائه روشی مؤثربرای پالایش آلاینده های فلزات سنگین اهمیت فراوان دارد. نانوذرات دارای اندازه ریز،سطح ویژه زیاد،واکنش پذیری بالایی بوده بنابراین روشی مؤثر برای پالایش خاک و آب زیرزمینیآلوده می باشد. هدف ازانجام این پژوهش سنتزنانوذرات اصلاح شده و تعیین کارایی ان برای تثبیت سرب در خاک بوده است. بدین منظور نانوذرات مگنتیت باپوشش سدیم دودسیل سولفاتSDS)سنتز و ویژگیهای آن با روشFTIR و SEM، XRD تعیین شد ،دسترسی زیستی سرب در نتیجه کاربرد نانوذرات ۷۳/۴درصد کاهش یافت. نتایج عصاره گیری متوالی نشان داد که در خاک اصلاح شده با نانوذرات درفازهای تبادلی وکربناته سرب درخاک کاهش یافت. درحالیکه فاز اکسیدآهن سرب افزایش یافته و برفازباقیمانده تأثیر معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کاربرد نانوذرات روش مؤثری برای تثبیت سرب درخاک است.