سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید محتشم نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان(
ساره رحیمی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

چکیده:

از یک سو و کمبود مواد غذایی مورد نیاز این جمعیت از در جهان امروز، همواره شاهد رشد روزافزون جمعیت غذا و چگونگی تامین آن، در حال حاضر، یکی از مهمترین چالش هایسوی دیگر هستیم، به گونه ای وسعت کاربرد آن رو به از جمله فناوری های نوینی که در طول یک دهه اخیر، دامنه و.فراروی کشورهاست کرد که این فناوری بتواند در کمتر از یک دهه شاید کمتر کسی تصور میگسترش است، فناوری نانو می باشدای را می توان یافت که فناوری نانو با قابلیت ها و توانمندی های تا این حد گسترش یابد. امروز کمتر عرصه کلیدی در این میان، حوزه غذا و امنیت غذایی که از عناصر را به آن تحمیل نکرده باشد. منحصر بفردش، خود صنایع غذایی، با است دراستقلال هر کشوری محسوب می شود، نیز به نقش بی بدیل این فناوری گردن نهاده ضعف در صنعت بسته بندی مناسب ازتوجه به اینکه سالانه بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به دلیل بندی هایی که بتواند علاوه بر افزایش طول مدت نگهداری بین می روند، بهره گیری از فناوری نانو و تولید آلودگی آنها نیز جلوگیری کند و به نحوی با استفاده از این فناوری، مصرف کننده را ازمحصولات غذایی، از آلوده بودن محصول آگاه نماید، می تواند در کاهش ضایعات، نقش ایفا کند فناوری نانو، توانایی اثرگذاری درصنعت بسته بندی را بسیاری از زمینه های صنایع غذایی را دارد