مقاله کاربرد نانوتیوب های کربنی چند دیواره اکسید شده به عنوان یک جاذب نوین برای حذف رنگ اسید قرمز ۱۸ از محیط آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۳۵ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد نانوتیوب های کربنی چند دیواره اکسید شده به عنوان یک جاذب نوین برای حذف رنگ اسید قرمز ۱۸ از محیط آبی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو تیوب کربن
مقاله رنگ
مقاله جذب
مقاله ایزوترم
مقاله محیط آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرمردی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فارسانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نعیم آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی نیری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: رنگ های مصنوعی به طور گسترده در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. تخلیه فاضلاب های رنگی به دلیل سمیت بالای این فاضلاب ها و تجمع احتمالی در محیط زیست مشکلات زیست محیطی جدی را پدید می آورد. مطالعه حاضر بر روی حذف رنگ آنیونی اسید قرمز (Acid Red 18) (AR18) 18 از محیط های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند دیواره اکسید شده (oxidized multiwall carbon nanotubes) (o-MWCNT) به عنوان یک نوع جاذب متمرکز شده است.
مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی تاثیر متغیرهای مختلفی مانند زمان تماس، pH محلول، مقدار ماده جاذب، غلظت اولیه رنگ بررسی شد. غلظت باقی مانده رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج ۵۰۶ نانومتر قرائت شد. داده های جذب با استفاده از ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تماس و مقدار ماده جاذب راندمان حذف رنگ افزایش یافت اما با افزایش pH محلول و غلظت اولیه رنگ راندمان حذف کاهش پیدا کرد. جذب رنگ اسید قرمز  (AR18) 18از ایزوترم لانگمویر (R2= 0.995) تبعیت می کند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد نانوتیوب کربنی چند دیواره اکسید شده می تواند به عنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگ ها مورد استفاده قرار گیرد.