سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی نوری – کارشناس ارشد – صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
جواد زنگانه – کارشناس ارشد صنایع غذایی
آرمان یزدی –
حسین جلالی – استادیار و عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دام

چکیده:

تکنولوژی میدان های پالس الکتریکی یکی از نوید بخش ترین روش های غیرحرارتی نگهداری مواد غذایی است. علاقه مندی بهه اهاربرد م یه دان هها یپالس الکتریکی ) PEF3 ( در تولید و نگهداری شیر اخیرا افزایش یافته است. علاوه بر افزایش تخریب میکروبی، گزارش شده است ک میدان های پالس الکتریکی انعقاد اسیدی یا رنینی شیر را بهبود می بخشد، بدون اینکه اثرات تخریبی روی ویژگی های ایفی مثل طعم، مزه، ویتامینها و مواد مغذی آن داشته باشد. ویژگی های این روش باعث شد اه ااربردهای فراوانی در صنعت شیر به منظور فراهم اردن ایمنی میکروبی، تولید محصولات شیری اهه امترین فرایند بر روی انها اعمال شده و توسعه محصولات شیری جدید با ارزش حسی و تغذایه ای بالا، بافت خوب و بی نظیر و افهزا یش مهدت زمهان ماندگاری این محصولات را دارا باشد. هدف از این تحقیق بررسی فرآیند میهدان پهالس الکتریکهی و اهاربرد آن بهه عنهوان یهی روش غیرحرارتهی در پاستوریزاسیون شیر می باشد