مقاله کاربرد میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیب های آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آنها با کروماتوگرافی گازی موئینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیب های آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آنها با کروماتوگرافی گازی موئینه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکرواستخراج مایع – مایع پخشی در لوله باریک
مقاله BTEX
مقاله آب میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: کیخوایی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک روش ساده و کارآمد برای استخراج و پیش تغلیظ همزمان مقدارهای بسیار اندک بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن در آب میوه ها، بر پایه حالت ویژه ای از فن میکرو استخراج مایع مایع پخشی ارایه شده است. این روش استخراج در یک لوله باریک و بلند که حاوی نمونه بود، انجام شد. پس از استخراج، ترکیب های فوق بدرون دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شده و در مقایسه با منحنی درجه بندی محلول های استاندارد، تعیین مقدار شدند. اثر عامل های موثر بر میکرو استخراج مانند نوع و حجم حلال های پخشی و استخراجی، حجم نمونه، pH و قدرت یونی محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی گستره خطی منحنی درجه بندی ۶ تا ۷۰۰ میکروگرم بر لیتر با ضریب همبستگی ۰٫۹۶، مقدار انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۴٫۵ درصد و بازیابی نسبی در گستره ۹۶٫۲ تا ۱۰۱٫۰ درصد به دست آمدند. حد تشخیص و حد تعیین مقدار روش به ترتیب در گستره ۱٫۵ تا ۲٫۲ و ۵٫۰ تا ۷٫۳ میکروگرم بر لیتر محاسبه شدند. عامل تغلیظ روش در گستره ۳۱ تا ۱۷۳ مرتبه به دست آمد. در انتها نیز برای بررسی کارایی روش پیشنهادی، این روش با موفقیت برای تعیین این ترکیب های در چندین نمونه آب میوه، به کار گرفته شد.