سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علی عبدالعالی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یکمحیط چند لایه صفحه ای به روشتمام موج تحت تابشموج صفحه ای عمودی تحلیل شده است. هنگام بکارگیری صرفا مواد معمولی پدیده ی انعکاس صفر از چنین ساختارهایی مقدور نمی باشد، منتهی در این مقاله به منظور تحقق پدیده انعکاس صفر مواد متامتریال را بکار گرفته ایم و یک اثبات دقیق ریاضی برای بدست آوردن شرط انعکاس صفر ارایه شده است. در این مقاله مواد متامتریال بصورت همگن و همسانگرد و بی تلف فرضشده است و شرط انعکاسصفر برای هر حالت (در صورت وجود) استخراج شده است. مشاهده می- شود که کاربرد مواد متامتریال باعث کاهشسیگنال بازگشتی از اهداف میشود. در کار قبلی، حالت خاصی در نظر گرفته شده بود، که در آن ضخامت لایه ها و قدر مطلق ضرایب الکتریکی و مغناطیسی یکسان بود ولیکن در این مقاله، حالت کلی در نظر گرفته شده است، که کلیه پارامترها می توانند متغیر باشند