سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پونه ابراهیمی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی گنبد
مریم باقری اردبیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی توانایی پوست میانیپرتقال و نارنج بعنوان جاذب در حذف کادمیم و کروم از محیطهای آبی و تعیین ایزوترم های جذب آن می باشد دراین مطالعه میانبر پوست پرتقال و نارنج بعد از اصلاح به عنوان جاذب استفاده شد طراحی تعداد ازمایشات از نظر غلظت فلزات سنگین غلظت جاذب pH و زمان براساس طرح باکس – بنکن انجام شد تمام آزمایشات مطابق روشهای استاندارد آب و فاضلاب انجام شد نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که حداکثر میزان حذف کادمیم و کروم توسط میانبر پرتقال و نارنج اصلاح شده بیش از ۹۹/۶۴% می باشد PHبهینه برای جذف کادمیم و کروم توسط میانبر پرتقال اصلاح شده به ترتیب ۹ و ۸/۵ و برای جذب کادمیم و کروم توسط میانبر نارنج اصلاح شده ۹ می باشد درشرایط بهینه میزان جاذب مورد نیاز برای حذف کروم کمتر از کادمیم می باشد بهترین ایزوترم برای جذب کادمیم و کروم توسط پوست پرتقال به ترتیب ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ می باشد.