سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی جلیلی – مدیر واحد مهندسی ارزش و مدیر طرح شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
علی اصغر جلال زاده – مدیر دفتر مدیریت پروژه و مهندسی ارزش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
همایون رشیدی پور – مدیر بخش پروژههای سرمایهگذاری شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (م
عصمت الله نورزایی – دانشجوی دکتری

چکیده:

نیروگاههایسیکلترکیبی بهدلیل قابلیتبرنامهریزی تولید و امکان پراکندگی درمحلمصرف، درکنار روشهای تولیدانرژی تجدیدپذیر و پاک استفادهمیشود. مطالعهمهندسیارزش در مرحله طراحی باعث بهرهوری وکاهش هزینههای ساخت و بهرهبرداری شده و از دوبارهکاریها جلوگیری میکند. دراین مقاله بهمراحل و نتایج حاصل از مطالعهمهندسیارزش در پروژه نیروگاهسیکلترکیبیبهبهان پرداخته میشود. اهمیت این مطالعه این است که در یک کارگاهمهندسیارزش محدودهیمطالعاتی وسیعی شامل تمام اجزاء طراحینیروگاه مدنظر قرارداشته و چگونگی راهبری و هدایت کارگاه میتواند به عنوان الگویی در موارد مشابه مورداستفاده قرارگیرد، ازطرفی مطالعه مهندسی ارزش منتشرشدهای در طراحی نیروگاه سیکل- ترکیبی در داخل کشور در دسترس نبود. دراینکارگاه ابتدا جانمایی واحدهای مختلف نیروگاه در داخل زمین تملک شده بهصورت گزینههای تلفیقی ارزیابی و پساز تعیین گزینهی جانمایی، ایدههای سایر قسمتهای نیروگاه دستهبندی شد